go to main
뒤로

Báo cáo thông tin sai lệch

  1. 01Chọn loại thông tin
  2. 02Viết báo cáo
  3. 03Báo cáo đã được gửi đi

Chọn loại thông tin

Mỗi loại lỗi yêu cầu thông tin khác nhau.

닫기
Trang web
Trang web
Thông tin sai lệch trong các tin tức và video trên trang web
Ấn phẩm
Ấn phẩm
Lỗi trong sách giáo khoa, bách khoa toàn thư và tờ rơi
Tổ chức
Tổ chức
Lỗi tìm thấy tại các tổ chức như cơ quan công quyền hoặc thư viện
Video
Video
Lỗi trong thiết bị lưu trữ video như CD hoặc DVD
Đang phát sóng
Đang phát sóng
Lỗi trong nội dung truyền thông như TV và radio
Khác
Khác
Tất cả các loại lỗi khác