go to main
뒤로
‘ABOUT KOREA’ là tài liệu chính thức do Trung tâm Văn hóa và Thông tin Hàn Quốc sản xuất để cung cấp thông tin chính xác về sinh hoạt, xã hội, văn hóa và lịch sử v.v... của Hàn Quốc từ năm 1973.
, được phát hành vào năm 2020, là tiêu chuẩn của tài liệu dưới. [ tải về tài liệu PDF ]

ABOUT KOREA